Documentació y Licitació d’Estructures

Oferim la possibilitat d’elaborar tota la documentació necessària per a la licitació de l’estructura:

  • Amidaments de l’estructura
  • Pressupost de l’estructura
  • Plec de condicions facultatives
  • Plec de condicions econòmiques
  • Plec de condicions tècniques generals i particulars