Fonaments Especials

Ens unim als equips de projectes que ens trien per dissenyar i calcular els fonaments, creant sinergies de treball que donen resposta a la màxima exigència i capacitat tècnica, per complexa que sigui.

  • Fonaments superficials: sabates i lloses de fonamentació
  • Fonaments semiprofunds: pous de fonamentació
  • Fonaments profunds: pilons, micropilons i mòduls pantalla
  • Murs: tradicionals, de gravetat, d’escullera, de safates, ancorats descendents i pantalla
  • Pantalles: pilons, pilons secants i micropilons
  • Càlcul d’ancoratges
  • Apuntalaments interiors
  • Injeccions, millores del terreny i compactacions